İHALE İLANI Şehir İçi Aktarma İstasyonunda Bulunan Yazıhane - İhale İlanları - T.C. Gazipaşa Belediyesi
İHALE İLANI Şehir İçi Aktarma İstasyonunda Bulunan Yazıhane

GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

1- Gazipaşa Şehir İçi Aktarma İstasyonunda bulunan 13,50 m2’lik 5 Nolu Yazıhane, yıllık KDV hariç 9.180,00 TL kira bedelinden 3 yıllığına 2886 sayılı DİK’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

2- İhale, 10.10.2017 tarihinde Salı günü saat 14:25'de Gazipaşa Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- İhaleye çıkartılan yerin 1 yıllık  tahmini bedeli 9.180,00 Türk Lirası'dır. Geçici teminat tutarları 826,20 Türk Lirası'dır

4- İsteklilerin aşağıda belirtilen belgelerin asılları veya noter tasdikli yada ihale öncesi İdare tarafından onaylanmış suretleri ile birlikte ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı salonda hazır bulunması veya 2886 sayılı DİK’nun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü mektupla Gazipaşa Belediyesine göndermeleri şarttır.

4.1.- Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

4.2. İhale Dosya bedelinin ödendiğini gösterir makbuz veya belge,

4.3.Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,

4.4. Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin (şirket müdürünün) Kanuni İkametgâh Belgesi,

4.5. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

4.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.7. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. (Ayrıntılı bilgi İhale şartnamesinde belirtilmiştir.)

4.8. Ortak girişim olarak ihaleye girilmesi halinde ortaklarca imzalı ve noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

4.9. Sabıka kaydı (Ayrıntılı bilgi İhale şartnamesinde belirtilmiştir.)

4.10. Gazipaşa Belediyesinde vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge. (Ayrıntılı bilgi İhale şartnamesinde belirtilmiştir.)

5- İhale şartnamesi ve eki belgeler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünden veya www.gazipasa.bel.tr internet adresinden temin edilebilir. İhale dosya bedeli 100,00 Türk Lirasıdır. İhaleye katılabilmek için ihale dosyası satın almak zorunludur. 27.09.2017

Adem KAYA

Belediye Başkan Yrd.

 

İHALE ŞARTNAMESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Tarih : 28.9.2017