İHALE İLANI - İhale İlanları - T.C. Gazipaşa Belediyesi
İHALE İLANI

GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

1- Gazipaşa Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, tarımsal faaliyet amaçlı kullanılmak üzere, 2886 sayılı DİK’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

            a) Güneyköy Mahallesi Çilik mevkiinde 397 parselde bulunan 12.800 m2’lik tarla, 3 yıllığına;

            b) Çakmak Mahallesi 101 Ada 83 parselde bulunan 811 m2’lik tarla, 10 yıllığına;

            c) Çakmak Mahallesi 101 Ada 110 parselde bulunan 6.925 m2’lik tarla, 10 yıllığına;

            d) Üçkonak Mahallesi 109 Ada 31 parselde bulunan 13.058,55 m2’lik tarla, 10 yıllığına;

            e) Yeni Mahalle Malatura Mevkii 124 Ada 1 parselde bulunan 5.034 m2’lik yer, 1 yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhaleler 16.10.2018 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde Gazipaşa Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- İhaleye çıkartılan yerlerin tahmini bedeli ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

SIRA NO

İHALEYE ÇIKARILAN GAYRİMENKUL

1 YILLIK TAHMİNİ KİRA  BEDELİ

(KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

Güneyköy Mahallesi Çilik mevkii Tarla

5.400,00 TL

486,00 TL

14:00

2

Çakmak Mahallesi 101 Ada 83 parsel Tarla

250,00 TL

75,00 TL

14:10

3

Çakmak Mahallesi 101 Ada 110 parsel Tarla

1.150,00 TL

345,00 TL

14:20

4

Üçkonak Mahallesi 109 Ada 31 parsel Tarla

1.150,00 TL

345,00 TL

14:30

5

Yeni Mahalle Malatura Mevkii 124 Ada 1 parsel

7.500,00 TL

225,00 TL

14:40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir. Belgelerin açıklamaları ihale şartnamesinde bulunmaktadır. İstekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna ve ya Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

4.1.- Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

4.2. İhale Dosya bedelinin ödendiğini gösterir makbuz veya belge,

4.3.Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,

4.4. Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin (şirket müdürünün) Kanuni İkametgâh Belgesi,

4.5. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

4.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.7. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.8. Ortak girişim olarak ihaleye katılınması halinde ortaklarca imzalı ve noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

4.9. Sabıka kaydı Belgesi

4.10. Gazipaşa Belediyesinde vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.

5- İhale şartnamesi her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünden veya www.gazipasa.bel.tr  internet adresinden temin edilebilir.  İhale dosya bedeli 50 TL'dir. İhaleye katılabilmek için ihale dosyası (her bir ihale için ayrı) satın almak zorunludur. 03.10.2018                                                                                                                                                                                                                                                            

DÖKÜMANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Tarih : 4.10.2018