İHALE İLANI - İhale İlanları - T.C. Gazipaşa Belediyesi
İHALE İLANI

GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 

 

1- Gazipaşa İlçesi sınırları içerisinde "Ambalaj Atıklarının Toplanması, geri Kazanımı, Ortadan Kaldırılması ve Depolanması İşi", 2886 Sayılı DİK ’nun 45. Maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile 10 Yıllığına  ihaleye çıkarılmıştır.

2- İhale 06.11.2018 Salı günü saat 14.00’da Gazipaşa Belediye Başkanlığı Hizmet Binası toplantı salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- Bir yıllık tahmini kira bedeli KDV hariç 2.400,00- (İki Bin Dört Yüz Türk Lirası) TL’dir.

4- Geçici teminatı 10 yıllık tahmini kira bedelinin %3 oranında olup, tutarı 720,00 (Yedi Yüz Yirmi Türk Lirası)  TL’dir

5- İsteklilerin aşağıda belirtilen belgelerin asılları veya noter tasdikli yada ihale öncesi İdare tarafından onaylanmış suretleri ile birlikte ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı salonda hazır bulunması veya 2886 sayılı DİK’nun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü mektupla Gazipaşa Belediyesine göndermeleri şarttır.

5.1. Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

5.2. İhale Dosya bedelinin ödendiğini gösterir makbuz veya belge,

5.3. Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,

5.4. Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin (şirket müdürünün) Kanuni İkametgâh Belgesi,

5.5. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı, (Örnek Dilekçe 1)

5.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.7. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. (Ayrıntı bilgi ihale şartnamesinde belirtilmiştir.)

5.8. Ortak girişim olarak ihaleye katılınması halinde ortaklarca imzalı ve noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

5.9. Sabıka kaydı belgesi (Ayrıntı bilgi ihale şartnamesinde belirtilmiştir.)

5.10.  Gazipaşa Belediyesinde vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Ayrıntı bilgi ihale şartnamesinde belirtilmiştir.)

5.11. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınmış "Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Geçici Faaliyet Belgesi" veya "Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Lisansı"

6- İhale şartnamesi ve ekleri www.gazipasa.bel.tr adresinde, hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilecek ve ya satın alınabilecektir.  Dosya satın alma bedeli 100,00 (Yüz) TL‘dir. İhalelere katılabilmek için ihale dosyası satın almak zorunludur.  24.10.2018

 

                                                                                                                     Adem KAYA

                                                                                                                Belediye Başkan Yrd.

 

İHALE DÖKÜMANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Tarih : 30.10.2018