GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

 

1- Gazipaşa Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmaz 2886 sayılı DİK’nun 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile Satışı Yapılacaktır.

2- İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Gazipaşa Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- İhaleye çıkartılan yerlerin tahmini bedeli ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

4- İsteklilerin aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı salonda hazır bulunması veya tekliflerinin iadeli taahhütlü mektupla Gazipaşa Belediyesine göndermeleri şarttır. İstenilen Belgeler hakkında ayrıntılı bilgiler ihale şartnamesinde belirtilmiştir.

4.1. Teklif Mektubu

4.2. Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,(Gazipaşa Belediyesi Tahsilat Servisine Elden veya Gazipaşa Belediyesine ait TR71 0001 5001 5800 7292 3630 22 nolu Vakıfbank hesabına yatırılabilir.)

4.3. İhale Dosya bedelinin ödendiğini gösterir makbuz veya belge, (Gazipaşa Belediyesi Tahsilat Servisine Elden veya Gazipaşa Belediyesine ait TR09 0001 5001 5800 7299 4347 59 nolu Vakıfbank hesabına yatırılabilir.)

4.4. Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,

4.5. Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin (şirket müdürünün) Kanuni İkametgâh Belgesi,

4.6. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

4.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.8. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.9. Ortak girişim olarak ihaleye katılınması halinde ortaklarca imzalı ve noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

4.10. Sabıka kaydı belgesi.

4.11.  Gazipaşa Belediyesinde vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.

5- İhale şartnamesi ve eki belgeler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünden veya www.gazipasa.bel.tr internet adresinden temin edilebilir. İhale dosya bedeli aşağıda belirtilmiştir. İhaleye katılabilmek için ihale dosyası satın almak zorunludur.07/03/2023

                                                                                                                                                                                                                                                 

SIRA NO

İHALEYE ÇIKARILAN GAYRİMENKUL

TAŞINMAZIN TAHMİNİ  BEDELİ (KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE DOSYA BEDELİ

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

AYDINCIK MAHALLESİ, 145 ADA 1 NOLU PARSEL

106.270.000,00-TL

3.188.100,00-TL

5.000,00 TL

29.03.2023

14:00

2

AYDINCIK MAHALLESİ, 142 ADA 4 NOLU PARSEL

20.280.000,00-TL

608.400,00-TL

5.000,00 TL

29.03.2023

14:10

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

İHALE DÖKÜMANLARI

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş