GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

1- Gazipaşa Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı DİK’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir:

2- İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Gazipaşa Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- İhaleye çıkartılan yerlerin tahmini bedeli ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

4- İsteklilerin aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı salonda hazır bulunması şarttır. İstenilen Belgeler hakkında ayrıntılı bilgiler ihale şartnamesinde belirtilmiştir.

4.1. Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

4.2. İhale Dosya bedelinin ödendiğini gösterir makbuz veya belge,

4.3. Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,

4.4. Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin (şirket müdürünün) Kanuni İkametgâh Belgesi,

4.5. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

4.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.7. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.8. Ortak girişim olarak ihaleye katılınması halinde ortaklarca imzalı ve noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

4.9. Sabıka kaydı belgesi.

4.10.  Gazipaşa Belediyesinde vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.

5- İhale şartnamesi ve eki belgeler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünden veya www.gazipasa.bel.tr internet adresinden temin edilebilir. İhale dosya bedeli aşağıda belirtilmiştir. İhaleye katılabilmek için ihale dosyası (her bir ihale için ayrı) satın almak zorunludur. 28.09.2020

                                                                                                                                                                                                               

SIRA NO

İHALEYE ÇIKARILAN GAYRİMENKUL

KİRA SÜRESİ

1 YILLIK TAHMİNİ KİRA  BEDELİ (KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE DOSYA BEDELİ

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Koru Mahallesi Sahilinde Y436605.028 X4012543.872 Koordinatlarında Bulunan 6 M2'lik Büfe

10 YIL

25.000,00 ₺

7.500,00 ₺

100,00 ₺

21.10.2020

14:00

2

Koru Mahallesi Sahilinde Y436536.395 X4012688.735 Koordinatlarında Bulunan 6 M2'lik Büfe

10 YIL

25.000,00 ₺

7.500,00 ₺

100,00 ₺

21.10.2020

14:20

3

Koru Mahallesi Sahilinde Y436463.853 X4012828.886 Koordinatlarında Bulunan 6 M2'lik Büfe

10 YIL

25.000,00 ₺

7.500,00 ₺

100,00 ₺

21.10.2020

14:40

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                       

Hüseyin BIÇAK

Destek Hizmetleri Müd. V.

 

İHALE DÖKÜMANLARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Etkinlik - Kutlama - Duyuru

 

 

Paylaş