Duyurular


        İlgi tarih ve sayılı yazıya istinaden yapılan işlemlere esas olmak üzere 3194 sayılı imar kanununun 'Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar' başlıklı 39. maddesinde ''  Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır....'' hükmü yer almaktadır.
        Bu bağlamda tebligatı yapılamayan, maliklerine ulaşamadığımız metruk binaların belediyemiz internet sitesinde 30 gün süre ile ilan edilmesi gerekmekte olup; ilan edilecek metin , metruk bina listesi ve maliklerini de içeren ekler tarafınıza sunulmuştur.

        Gereğini arz ederiz.

 

Serkan ÖZKURT
Belediye Başkan Yardımcısı

 

İLAN METNİ

METRUK BİNALAR

İLGİ ÜST YAZISI

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş