Duyurular


Sayı  : E-60140007-115.99-41608                                       14.03.2024

Konu : Gazipaşa Yat Limanı 1/1000 Ölçekli  Uygulama İmar Planı Değ. Askı İlanı Hk.

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

 

İlgi       : 07.03.2024 tarihli ve 4862063 sayılı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü yazısı.

 

        Gazipaşa Yat Limanı kapsamında bulunan iskelelere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (PİN No: UİP-071048412) Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Denetleme Kurulunun 26.02.2024 tarihli ve 2024/05-01 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 7.maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. ve 10. maddeleri uyarınca onaylanmış olup ilgi yazı ile plan değişikliği dosyası kurumumuza iletilmiştir..

"Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmelik"in 15. maddesi doğrultusunda bahse konu onaylı planın, 18.03.2024- 16.04.2024 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılması hususunu

        Olur'larınıza arz ederim.

 

 

 

Uygun görüşle arz ederim.

Halil ASLAN

İmar Ve Şehircilik Müdürü

 

OLUR

Serkan ÖZKURT

Belediye Başkan Yardımcısı

EKLER

PLAN NOTU

PAFTA ONAYI

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA

 

Etkinlik - Kutlama - Duyuru


 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 

Paylaş